กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2562 รวม 111 อัตรา,

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2562 รวม 111 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงยุติธรรมกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

ลิงค์: https://ehenx.com/3221/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,พนักงานเดินหมาย,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 111
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 19 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมบังคับคดี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนงกานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 34 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


พนักงานเดินหมาย

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


ช่างศิลป์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))


เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))


พนักงานเดินหมาย

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))


ช่างศิลป์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตรยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

วิชาที่สอบ

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
 • การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น 
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 • ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
 • การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น 
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 • ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 • ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ – ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ 
 • ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 • การบริหารแผนงาน โครงการ 
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 • ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ราคาทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น 
 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น เช่น กระบวนการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล/หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน/องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน/ หลักการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน/วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและแผนยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
 • การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 • ระเบียบเกีย่วกับการเงินการคลัง

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิโอ การพิมพ์ การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • ความรู้ทั่วไปในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน ลำโพง เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ

พนักงานเดินหมาย

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำคู่ควรหรือเอกสาร
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ช่างศิลป์

 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์
 • ความรู้ความสามารถในการออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ดสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอยู่เสมอ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมบังคับคดี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. – 19 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบังคับคดี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments