ก.พ.สอบภาคก.ก.พ.เพิ่มวิชาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการทีดี


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/3090/ หรือ
เรื่อง: สอบภาคก.ก.พ.เพิ่มวิชาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการทีดี


ก.พ. เพิ่มวิชาสอบภาค ก.

เพิ่มสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในการสอบภาค ก. ก.พ.

ก.พ. ออกหนังสือเวียน แจ้งเกี่ยวกับการหลักสูตรการสอบภาค ก. ก.พ. ที่ต่อไปผู้สมัครสอบภาค ก. ก.พ. จะต้องสอบ “วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการทีดี” ซึ่งมีคะแนนเต็มถึง 50 คะแนน แยกต่างหากจากหมวดวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่จะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ. จะต้องได้คะแนนวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และเฉพาะวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วย

โดยในหัวข้อวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน
 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4. หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ดังนั้นนับจากสิ้นสุดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครและปิดรับสมัครไปแล้ว หลักสูตรการสอบภาค ก. ก.พ. จะเพิ่มวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ โดยวิชาที่ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสอบ มีดังนี้

 1. วิชาความสามารถทั่วไป 
 2. วิชาภาษาไทย 
 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
  1. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน
  2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4. หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
 4. วิชาภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments