กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 พ.ค. 2562 รวม 22 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กองโยธาธิการ

กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/2734/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 4,870-0
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: (สำนักงานส่งกำลังบำรุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 พ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด กองโยธาธิการ (งานเทคนิค)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ สิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 1 (4,870 บาท) และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำนักงานส่งกำลังบำรุงดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จึงประกาศรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ งานเทคนิคทำหน้าที่งาน ช่างก่อสร้าง ช่างควบคุมงานก่อสร้าง งานช่างสำรวจ และงานช่างควบคุมงานก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ ในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน 22 ตำแหน่ง ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างก่อสร้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
  2. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
  3. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างก่อสร้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
  4. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างสำรวจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
  5. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างควบคุมงานก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ  จำนวน 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  1. สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ
  2. วุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ตร. หรือ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว
  3. ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้รับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) ตามระดับวุฒการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถนำผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบคัดเลือกในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ห้องกระจก สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัด10300 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 – 27 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022413275

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments