Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -20 ก.พ. 2562 รวม 78 อัตรา

title=ป.ป.ช.ป.ป.ช.

ป.ป.ช.

ลิงค์: https://ehenx.com/1940/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม78อัตรา,พนักงานไต่สวน,เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,800
อัตราว่าง: 78
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 20 ก.พ. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

ด้วยสำนักานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหานงานบุคคลของสำนัก ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ติวสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. 2562

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

จำนวน 28 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ด้วยสำนักานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหานงานบุคคลของสำนัก ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

จำนวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
 1. เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎมหายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 2
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น แสวงหาและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ศึกษา วิเคราะห์ เสนอผลการวิเคราะห์และความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ปฏิบัติงานด้านการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งงานวิชาการด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ไม่ยาก โดยช่วยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจสอบเบื้องต้น การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การไต่สวนเบื้องต้น การไต่สวนการดำเนินการทางคดี การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การ่างและตรวจกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การให้ความเห็นทางกฎหมายและคดี การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทย การวิจัยและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดำเนินการตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์ การประมวลและรวบรวมคำวินิจฉัยหรือมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. การจัดทำทะเบียนเอกสารสำคัญ งานสารบบคดี งานประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ฯต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 3. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ.2561
 4. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561
 5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
 6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน การคลัง การธนาคาร การติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน
 7. ความรู้เกี่ยวกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์
 8. ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับกาเรสอนราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560
 6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวดวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
 7. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 9. กฎหมายอาญา (หมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และหมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม)
 10. กฎหมายลักษณะพยาน
 11. ความรู้ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 20 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments