กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กสทช.กสทช.

กสทช.

ลิงค์: https://ehenx.com/1938/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม79อัตรา,วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,กฎหมาย,เศรษฐศาสตร์,จัดการทั่วไป,เทคโนโลยีสารสนเทศ,บัญชี,การเงิน,การพัสดุ,วิเคราะห์นโยบายและแผน,ตรวจสอบและปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,000-28,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ชุมพร,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,ปราจีนบุรี,พระนครศรีอยุธยา,พิษณุโลก,ภูเก็ต,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ราชบุรี,ลำปาง,สงขลา,สมุทรปราการ,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี (สำนักงาน กสทช.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสทช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลางและสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ส่วนกลาง

ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราว่าง 4 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านกฎหมาย
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านเศรษฐศาสตร์
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านจัดการทั่วไป
อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ส่วนภูมิภาค

ด้านบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านการเงิน
อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านการพัสดุ
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่าง 21 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ
อัตราว่าง 39 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

อัตราค่าตอบแทน
 1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านที่กำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 20,000 บาท และค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,500 บาท
 2. ตำหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 23,600 บาท และค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในอัตราเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท แต่เมื่อรวมเงินเดือนหรือค่าจ้างและค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน 25,000 บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านที่กำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 28,000 บาท
  อนึ่ง การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสทช. กำหนด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานตามระเบียบสำนักงาน กสทช. กำหนด อาทิ

 1. สวัสดิการค่ารักษษพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรตามกฎหมาย) สวัสดิการสนับสนุนเพื่อการศึกษาบุตร สัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 2. การสงเคราะห์กรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุ รวมถึงเงินค่าทำขวัญต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านกฎหมาย
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านเศรษฐศาสตร์
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านจัดการทั่วไป
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษญ์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านบัญชี
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านการเงิน
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางาบริหารธุรกิจ
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านการพัสดุ
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาทางนิติศาสตร์ หรือทางเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงิน
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสารทางโทรคมนาคม หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  3. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
 3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่
  1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Microsoft Power Point

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารรับรองความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงาน กสทช. :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  หรือสำนักงาน กสทช.เขต ทุกแห่ง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 พ.ค. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กสทช.

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments