กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 พ.ย. -27 พ.ย. 2561 รวม 300 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/1387/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม300อัตรา,ครูครั้งที่1/2561
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท 0302/1230 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จำนวน 300 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน 15,050-15,800 บาท

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,050 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ

คอร์สติวสอบ ครู กทม. ภาค ก.&ข.

กลุ่มวิชา
 1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  จำนวน 40 อัตรา
 2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา
 3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาไทย จำนวน 30 อัตรา
 4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ประถมศึกษา  จำนวน 20 อัตรา
 5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีไทย จำนวน 5 อัตรา
 6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วัดผล จำนวน 5 อัตรา
 7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คหกรรม จำนวน 10 อัตรา
 8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ศิลปศึกษา-วาดเขียน จำนวน 10 อัตรา
 9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
 10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา แนะแนว จำนวน 30 อัตรา
 11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา การศึกษาพิเศษ จำนวน 30 อัตรา
 12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
 13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 5 อัตรา

BC-6885 คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์
  1. คณิตศาสตร์
  2. การสอนคณิตศาสตร์
  3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
  4. คณิตศาสตร์ศึกษา
  5. คณิตศาสตร์ประยุกต์
  6. การศึกษาคณิตศาสตร์
  7. สถิติ
  8. สถิติคณิตศาสตร์
  9. สถิติศาสตร์
  10. สถิติประยุกต์
  11. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
  12. คณิตศาสตร์-วิทยาศษสตร์
  13. คณิตศาสตร์-เคมี
  14. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
  15. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
  16. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  17. วิชาเอกคณิตศาสตร์
  18. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 2. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
  1. ภาษาอังกฤษ
  2. การสอนภาษาอังกฤษ
  3. วิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  4. วรรณคดีภาษาอังกฤษ
  5. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  6. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  8. การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาต่างประเทศ
  9. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสขาวิชาเอกข้างต้น
 3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา สังคมศึกษา จำนวน 30 อัตรา
  1. สังคมศึกษา
  2. ภูมิศาสตร์
  3. ประวัติศาสตร์
  4. พุทธศาสนา
  5. ศาสนา
  6. พุทธศาสตร์
  7. การสอนสังคมศึกษา
  8. สังคมวิทยา
  9. สังคมศาสตร์
  10. ศาสนาเปรียบเทียบ
  11. การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
  12. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  13. มานุษญวิทยา
  14. สังคมศษสตร์การพัฒนา
  15. พัฒนาสังคม
  16. อิสลามศึกษา
  17. วัฒนธรรมศึกษา
  18. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
  19. ภูมิศาสตร์แผนที่
  20. เปรียญธรรม 9 ประโยค
  21. จริยศึกษา
  22. ปรัชญา
  23. ปรัชญาและศาสนา
  24. การพัฒนาชุมชน
  25. พัฒนาชุมชน
  26. ประวัติศาสตร์ตะวันตก
  27. ประวัติศาสตร์ตะวันออก
  28. การปกครอง
  29. รัฐประศาสนศาสตร์
  30. รัฐศาสตร์
  31. การเมืองและการปกครอง
  32. บริหารรัฐกิจ
  33. การบริหารรัฐกิจ
  34. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
  35. พระพุทธศาสนา
  36. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
  37. การสอนนสังคมศึกษษ ศาสนาและวัฒนธรรม
  38. สาขาวิชาสังคมศึกษา
  39. วิชาเอกสังคมศึกษา
  40. ไทยคดีศึกษา
  41. การสอนภูมิศาสตร์
  42. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  43. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  44. การสอนประวัติศาสตร์
  45. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสขาวิชาเอกข้างต้น
   กรณีที่ชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 1206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
 4. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา ภาษาไทย
  1. ภาษาไทย
  2. การสอนภาษาไทย
  3. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  4. ภาษาและวรรณคดีไทย
  5. วรรณคดีไทย
  6. การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
  7. วิธีการสอนภาษาไทย
  8. ภาษาไทยและการสื่อสาร
  9. ไทยคดีศึกษา
  10. ไทยศึกษา
  11. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสขาวิชาเอกข้างต้น
 5. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา ประถมศึกษา
  1. ประถมศึกษา
  2. การประถมศึกษา
  3. สาขาวิชาการประถมศึกษา
  4. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีสากล จำนวน 5 อัตรา
  1. ดนตรีสากล
  2. คีตศิปล์สากล
  3. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
  4. ดุริยางค์สากล
  5. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 7. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา ดนตรีไทย
  1. ดนตรีไทย
  2. คีตศิลป์ไทย
  3. ดนตรีไทยคีตศิลป์ไทยศึกษา
  4. ดุริยางค์ไทย
  5. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 8. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา วัดผล
  1. วัดผล
  2. วัดผลการศึกษา
  3. การวัดผลการศึกษา
  4. การวัดผลประมเินผลการศึกษา
  5. เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล
  6. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 9. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา คหกรรม
  1. คหกรรม
  2. คหกรรมศาสตร์
  3. คหกรรมศึกษา
  4. คหกรรมศาสตร์ (อาหาร-ผ้า)
  5. คหกรรมทั่วไป
  6. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
  7. ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
  8. พัฒนาการเด็กและครอบครัว
  9. อาหารและโภชนาการ
  10. พัฒนาการครอบครัวและการเลี้ยงดูแลเด็ก
  11. โภชนาการชุมชน
  12. คหกรรมศาสตร์ (อาหารโภชนา ศิลปประดิษฐ์)
  13. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
  14. ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร
  15. เทคโนโลยีอาหาร
  16. เทคโนโลยีการอาหาร
  17. วิทยาศาสตร์การอาหาร
  18. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  19. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  20. เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  21. โภชนวิทยา
  22. โภชนศาสตร์
  23. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  24. คหกรรมศาสตร์ศึกษาอาหารและโภชนาการ
  25. คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป
  26. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 10. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา ศิลปศึกษา-วาดเขียน
  1. ศิลปะ
  2. ศิลปศึกษา
  3. ศิลปไทย
  4. ศิลปะไทย
  5. ศิลปกรรมศึกษา
  6. ประยุกต์ศิลปศึกษา
  7. ทัศนศิปล์
  8. วิจิตรศิลป์
  9. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 11. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา บรรณารักษ์
  1. บรรณารักษ์
  2. บรรณารักษศาสตร์
  3. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  4. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  5. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 12. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา แนะแนว
  1. จิตวิทยาการศึกษา
  2. การให้คำปรึกาษและการแนะแนว
  3. การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา
  4. จิตวิทายและการแนะแนว
  5. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  6. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 13. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา การศึกษาพิเศษ
  1. การศึกษาพิเศษหรือการสอนเด็กพิเศษหรือหูหนวกศึกษา
  2. การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสติปัญญา)
  3. การศึกษาพิเศษ(ความบกพร่องทางการเห็น)
  4. การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน)
  5. การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
  6. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 14. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
  1. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  2. คอมพิวเตอร์การศึกษา
  3. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
  7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  8. คอมพิวเตอร์
  9. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
  10. ระบบสารสนเทศ
  11. ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  14. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  15. ระบบสารสนเทศการจัดการ
  16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  17. สารสนเทศศึกษา
  18. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  19. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  20. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  21. สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน
  22. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  23. วิชาเอกวิศซกรรมคอมพิวเตอร์
  24. สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
  25. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
  26. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 15. ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา
  1. เทคโนโลยีทางการศึกษา
  2. เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา
  3. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
  4. นิเทศศาสตร์
  5. เทคโนโลยีการศึกษา
  6. โสตทัศนศึกษา
  7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  8. วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 13.1 13.5

อนึ่ง สำหรับวิชาเอกอื่นที่ไม่มีหรือต่างจากประกาศนี้ หรือหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกดังกล่าว ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณาาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ให้นำมาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม โดยให้นับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

BC-7264 คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

วิชาที่สอบ

กำหนดการสอบ

ตารางกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

วันสอบข้อเขียน (วันแรก)

(ภาคเช้า)

09.00-12.00 น.

(ภาคบ่าย)

14.00-15.30 น.

ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

– วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน)

– วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

– วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

วันสอบข้อเขียน (วันที่สอง)

(ภาคเช้า)

09.00-11.00 น.

(ภาคบ่าย)

13.00-15.00 น.

15.10-15.30 น.

ภาค ข (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถเกีย่วกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)

ภาค ค1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
  1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2. นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
  3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
  4. กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
   2. กฎหมายว่ด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
   3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
   4. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   6. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
   7. กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
  1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
  2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียนงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
  3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้เอขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
  1. วินัยและการรักษาวินัย
  2. คุณูรรม จริยธรรม และค่านิยม
  3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
  4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  5. สมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 1. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
  1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  2. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
  3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  4. การพัฒนาผู้เรียน
  5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  6. การวิจัยทางการศึกษา
  7. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏฺิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 1. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
 2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
  1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. บุคลิกลักษณะ
  4. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา
  5. เจตคติและอุดมการณ์

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments