กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 พ.ย. -14 ธ.ค. 2561

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 พ.ย. -14 ธ.ค. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/1385/ หรือ
ตำแหน่ง: นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ,วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :วิศวกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา
ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณี

วิศวกรปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ

ด้านการปฏิบัติการ
1) ศึกษาและสรุปผลการรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งและการผลิตปิโตรเลียมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตของแหล่งปิโตรเลียม
2) ตรวจสอบการผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนความถูกต้องของปริมาณสำรองปิโตรเลียม อัตราการผลิต และความเหมาะสมของแผนการผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้การผลิตปิโตรเลียมเป็นไปตามแผนดำเนินงานของบริษัทผู้รับสัมปทานและเป้าหมายที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนดไว้
3) ศึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม เพื่อให้การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และปลอดภัยตามมาตรฐานทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี
4) กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
5) สรุปผล จัดทำประวัติการผลิต และคาดการณ์การผลิตปิโตรเลียมในระยะยาว เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนงานในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานในการสำรวจและผลิตในอนาคต
6) ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
7) ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การกำกับดูแลการผลิตปิโตรเลียมมีประสิทธิภาพ
8) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในแผนกู้ภัยฉุกเฉินเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานโครงการของหน่วยงานระดับกรมหรือสำนักเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2) ให้รายละเอียด ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลอื่น ๆ ในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1)ให้คำแนะนำเบื้องต้น ตอบกระทู้ ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมที่ตนมีความรับผิดชอบ หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ ผู้รับสัมปทาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อเท็จจริง ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด
2)จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม และระบบฐานข้อมูลสิ่งติดตั้ง โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
3) ให้คำแนะนำเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการ และจัดการข้อร้องเรียน ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
4) กำกับดูแลเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

วิศวกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มวิศวกรรมการผลิตบนบก สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ด้านการปฏิบัติการ
1)ศึกษา รวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและการผลิตแหล่งปิโตรเลียมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในการเลือกกระบวนการผลิตและอุปกรณ์การผลิตกับผู้รับสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
2)ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และกำกับการพัฒนาและการผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้การพัฒนาและการผลิตปิโตรเลียมเป็นไปตามเป้าหมายปริมาณ และกำหนดการที่วางไว้
3)ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนา แผนการผลิตและซ่อมบำรุง พลังและกำลังการผลิตปิโตรเลียม เพื่อวางแผนการผลิตและลดความเสี่ยงในการเกิดสภาวะขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ และความปลอดภัยตามมาตรฐานทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี
4)กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี
5)จัดทำประวัติการพัฒนาแหล่งและการผลิตปิโตรเลียมในระยะยาว เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การกำกับการผลิต การซ่อมบำรุง และอื่น ๆ ในอนาคต
6)ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานวางโครงการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนหรือกำหนดแนวทางการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับกรม หรือสำนัก และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือความร่วมมือการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับ การพัฒนาและการผลิตปิโตรเลียมที่ตนมีความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
2)จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ และเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มวิศวกรรมระบบและมาตรฐาน สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ด้านการปฏิบัติการ
1)ร่วมประเมินและติดตามความก้าวหน้าของมาตรฐาน กฎระเบียบ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างการใช้งาน และรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม เพื่อกำหนด มาตรฐานและข้อกำหนดกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน
2)กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการก่อสร้าง การใช้งาน และรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ใน กิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดกฎหมายที่กำหนด
3)ร่วมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง การใช้งาน และรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4)ร่วมประเมิน และติดตามความก้าวหน้าของมาตรฐาน กฎระเบียบ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียม เพื่อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดกฎหมายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง
ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับสัมปทาน เกี่ยวกับการก่อสร้าง การใช้งาน และรื้อถอนสิ่ง

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ด้านการปฏิบัติการ
1)บริหารจัดการข้อมูลการสำรวจและการเจาะหลุมปิโตรเลียมให้ทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านระบบสารสนเทศ ให้ได้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2)ประเมินศักยภาพปิโตรเลียมบริเวณแปลงสำรวจบนบกและในทะเล จากพื้นที่ที่เลือกสรร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3)วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจและการเจาะหลุมปิโตรเลียม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4)ตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสม และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบริษัทผู้รับสัมปทานในด้านเทคนิคและสภาพทางธรณีวิทยา สำหรับการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงและโอนข้อผูกพันการสำรวจของบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม (รายงานการศึกษาธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (G&G) /แจงรายงานปีช่วงที่ 2/ การเข้าสู่ช่วงที่ 3/ การคืนพื้นที่/ การขอสงวนพื้นที่และการขอคืนค่าสงวนพื้นที่) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5)ตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุระเบิดของผู้รับสัมปทาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
6)ตรวจสอบความถูกต้องในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียมในแปลงที่เปิดให้ยื่นสิทธิสำรวจและผลิตแก่บริษัทผู้สนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจยื่นขอรับสิทธิสำรวจ
ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1)ประสานงานผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ร่วมประชุมชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สำรวจ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น
2)กำกับ ดูแล ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการสำรวจในภาคสนามของผู้รับสัมปทาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับโครงการ
3)กำกับ ดูแล ประสานงาน กิจกรรมการสำรวจในภาคสนามของผู้รับสัมปทาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
ด้านการบริการ
1)นำเสนอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพัน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม
2)ให้คำแนะนำปรึกษาในเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียม แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารนำเอาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศก์งานให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4)ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมบริเวณแปลงสำรวจบนบกและในทะเลจากพื้นที่ที่เลือกสรร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉยับ หรืออาจให้มายื่นตามวันที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นวันก่อนประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 – 14 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ธ.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments