สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ส.ค. 2561 รวม 33 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ส.ค. 2561 รวม 33 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/469/ หรือ
ตำแหน่ง: 33อัตรา,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,950-
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานศาลยุติธรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริากรรายบุคคล

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครกงารพัฒนาระบบการปฏิบัิงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 33 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน 33 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดำเนินการตรวจสอบภูมิลำเนา สืบหาทรัพย์สิน ทำผนที่ตั้งทรัพย์ บันทึกภาพหลักทรัพย์ หรือทำแผนที่ทางไป รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินของผู้ประกันและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน และรายงานผลการดำเนินการพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่พบ (ถ้ามี) ต่อเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งหรือผู้กำกับดูแลการปฏิบัิงานที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด เพื่อดำเนินการบังคับคดี
 2. ดำเนินการจัดทำแผนการสืบหาทรัพย์สินของผู้ประกันที่ได้รับวบรวมและเสนอขออนุมัติต่อผู้กำกับดูแลที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรอบรายวัน รวมทั้งดำเนินการจัดทำสถิติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดไว้ เสนอต่อผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด
 3. ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สืบพบ และเงินค่าปรับที่ได้รับจากการขายทอดตลาด
 4. ดำเนินการนำเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้ง และเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ผู้ประกัน ติดตามการขายทอดตลาด และการอื่นที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้นแห่งการบังคับคดี รวมทั้งขนย้ายทรัพย์ ประสานงานจัดเตรียมยานพาหนะและคนเพื่อทำการขนย้ายทรัพย์ที่ยึดไปเก็บรักษา ณ สถานที่รักษาทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสถานที่ที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด
 5. ดำเนินการตรวจสอบระหว่างการขายทอดตลาดว่า ทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและให้ดำเนินการรายงานต่อเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งหรือผู้กำกับดูแลการปิบัติงานที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด
 6. ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้ง ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีผู้ประกัน
 7. เข้ารับการอบรมหรือเคยเข้ารับการอบรมตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายตามหลักสูตร และวิธีการที่กำหนด
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานศาลยุติธรรม :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร (แบบฟอร์มใบสมัครอยู่ส่วนท้ายประกาศรับสมัครสอบ) พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 – 29 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบวันที่: 30 ส.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments