กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ส.ค. -31 ส.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/352/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักธรณีวิทยา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ส.ค. – 31 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักธรณีวิทยา

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :วิศวกร

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางเทคโนโลยีธรณี

นักธรณีวิทยา

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาธรณีวิทยา หรือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา
ทางธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกร

1. ศึกษา วิจัยการประกอบกิจการด้านถ่านหินและปิโตรเลียม
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
3. ศึกษา ตรวจสอบ ประเมินผลประมวลหลักปฏิบัติที่ดี ในการประกอบกิจการถ่านหินด้านต่างๆ
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงถ่านหิน นำเข้า และช่วยบริหารจัดการข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าให้เป็นระบบ
6. และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นักธรณีวิทยา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1. ตรวจสอบ ติดตาม ลงทะเบียน และบันทึกรายการข้อมูลการสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม
2. นำเข้าข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในฐานข้อมูลปิโตรเลียม
3. ให้บริการข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เจ้าหน้าที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้รับสัมปทาน และบุคคลภายนอก
4. ตรวจสอบ ตรวจรับ และจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างหิน ณ อาคารข้อมูล
ตัวอย่างหิน จังหวัดระยอง
5. และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติธรรมชาติ
1. ศึกษาและสำรวจ ธรณีวิทยาทั่วไป
2. ศึกษาและสำรวจแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
3. จัดทำรายงานผลการศึกษาและสำรวจเบื้องต้นและช่วยทำแผนที่
ทางธรณีวิทยา
4. แปลความหมายและประเมินศักยภาพถ่านหินและแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
5. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ทั้งในและต่างประเทศ
6. บริหารจัดการข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าให้เป็นระบบ
7. และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศุนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ส.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |


  แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Comments

  comments