กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ส.ค. -28 ส.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/350/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องบิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 23,110-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมฝนหลงและการบินเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 28 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมฝนหลงและการบินเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ช่างเครื่องบิน

อัตราเงินเดือน :23110 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
– ปริญญาตรี
– มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะต้องประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ
(2) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ
(3) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ
(4) คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการบินและอวกาศ และต้องมีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 8 ปี หรือ
(5) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี
(6) ต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถพร้อมทำการบิน
ได้อย่างปลอดภัย
(2) ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบประจำอากาศยานที่รับผิดชอบให้มีอุปกรณ์ครบถ้วน และมีความเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติการบินได้ตลอดเวลา รวมทั้งการตรวจก่อนการบิน ระหว่างการบินและหลังทำการบิน และตรวจตามระยะเวลา และไม่ตามระยะเวลา
(3) ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์และพัสดุการบินที่สามารถทำการซ่อมได้เอง ให้กลับคืนสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ใหม่โดยคำแนะนำของสารวัตรช่างเครื่องบินและหัวหน้าช่างเครื่องบิน
(4) รับผิดชอบและควบคุมให้มีการลงเวลาบิน ข้อขัดข้องและแก้ไขในแบบฟอร์มประวัติอากาศยานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย
(5) ควบคุมการจัดระวางบรรทุกให้อากาศยานที่ได้รับมอบหมายให้สามารถทำการบินได้โดยปลอดภัย
(6) ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจการบินให้สำเร็จเรียบร้อยและปลอดภัย
(7) ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าช่างเครื่องบิน สารวัตรช่างเครื่องบินและชุดปฏิบัติการบินในการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงอากาศยานและงานอื่นๆ ตามความจำเป็น
(8) ปฏิบัติงานอื่นฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 (อาคารเก่า) กรมฝนหลงและการบินเกษตร กรมฝนหลงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ส.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments