Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 21 เม.ย. -11 พ.ค. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34333/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 11 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
2. จัดทำทำเนียบข้อมูลสาร มลพิษที่ตกค้างยาวนาน
3. จัดทำหลักเกณฑ์วิชาการในการปลดปล่อยสารมลพิษ
4. สนับสนุนในการตรวจวัดและติดตามตรวจสอบสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมและเตาะเผาขยะมูลฝอย
5. ดำเนินงานภายใต้โครงการระหว่างประเทศ
6. ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการสารอันตราย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. จัดเตรียมการประชุม/การฝึกอบรม จัดทำเอกสารวาระการประชุม/การฝึกอบรม
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
3.มีบุคคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4.หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5.สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7.อดทน ขยัน ซื้อสัตย์ สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้
8.สามารถปฏิบัติงานได้ประมาณกลางเดือน พค 59 หรือ 1 มิถุนายน 59
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนสารอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ชั้น 11
พร้อมด้วย 1 รูปถ่าย และสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ 2 บัตรประชาชน 3 ทะเบียนบ้าน 4. transcript 5.เอกสารการผ่านงาน
ผู้ประสานงาน : จักรพันธุ์ /มานิดา/กมลชนก/สุชาดา ส่วนสารอันตราย [jakrapan(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 0-2298-2428
ระยะเวลารับสมัคร : 21-Apr-16 ถึง 11-May-16

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments