มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -04 ก.ย. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32308/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 04 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และประสานงาน การเสนอนโยบายและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี การบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย และงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
๒. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
๔. ให้บริการข้อมูล ให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๕. บริหารงานโครงการ การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– นโยบาย แผน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
– แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
– การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
– วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบบูรณาการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2558 สอบ มทร.พระนคร 58 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments