มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -07 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32086/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 07 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานธุรการและงานสารบรรณ
– ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง เสนอผู้อำนวยการกอง
– กลั่นกรองหนังสือและเอกสารเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการกอง
– ออกเลขที่หนังสือ คำสั่ง ของกอง
– จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์และทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
– ดำเนินการและจดรายงานการประชุมกอง
๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสำนักงานอธิการบดี
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (คะแนน ๖๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
– การเขียนคำผิด – คำถูก
– การเขียนสรุปใจความสำคัญ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบปฏิบัติ (คะแนน ๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2558 สอบ มทร.พระนคร 58 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments