สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -01 พ.ค. 2558  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ

“สพฐ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31118/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ๒.๑ ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ๒.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ๒.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๒.๕.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๕.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒.๕.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒.๕.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒.๕.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒.๕.๖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒.๕.๗ กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒.๖ ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ ๒.๗ ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์ ๒.๘ ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย
วิธีการประเมิน : สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน ๑. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู ๒. ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป ๓. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ๑๐๐ ๕๐ ๕๐ การสอบข้อเขียน การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมคะแนน ๒๐๐

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ทั้ง ภาค ก : ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู ภาค ข : ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มในแต่ละภาค การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

สมัครงาน สพฐ งานราชการ มหาสารคาม สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ 2558 สอบ สพฐ 58 สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments