กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 20 -31 มี.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30827/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะของงาน : 1. ศึกษา สำรวจ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. จัดทำและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. รวบรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำข้อมูลจัดทำข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
4. ออกแบบ ตรวจสอบและจัดทำแผนที่ด้านการจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
6. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7. จัดทำรายงานข้อมูลด้านจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์เคมี หรือวิทยาศาสตร์ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือนิติศาสตร์ (ผ่านหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม) หรือภูมิศาสตร์
2.2 คุณสมบัติทั่วไป
2.1 อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
2.2 มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.3 หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2.4 ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.5 สามารถปฏิบัติงานราชการต่างจังหวัดได้
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักจัดการการของเสียและสารอันตราย ชั้น 11 กรมควบคุมมลพิษหรือส่ง e-mail : pcd.msw@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวพรพรรณ เฟื่องอักษร ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [pcd(dot)msw@gmail.com] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 02-298-2488

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments