ก.พ. บัดนี้ -31 มี.ค. 2558  ขยายเวลารับสมัคร&ยกเลิกระยะห่าง 150 วัน


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

“ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/30784/ หรือ
เรื่อง: ขยายเวลารับสมัคร&ยกเลิกระยะห่าง 150 วัน
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดให้รับสมัครระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณา เรื่องการให้ชะลอการกำหนดระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน ของผู้ที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่านทุกกรณี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ต่อไปอีก จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 และชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

2. ยกเลิกเงื่อนไขการสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ข้อ 5.1 ผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือสอบผ่านทั้งการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้ และ ข้อ 5.3 ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีาคม 2558
ดาวน์โหลดประกาศ | เว็บไซต์สมัครสอบ ก.พ.

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments