Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 2 -13 มี.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30571/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 13 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำใต้ดิน ตะกอนดิน และจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications
3.บุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
4.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5.สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ส่งเอกสารดังนี้
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ชั้น 6 กรมควบคุมมลพิษ
หรือส่ง e-mail : sinboonviriya@gmail.com หรือ akejuven@hotmail.com
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
ผู้ประสานงาน : 1.นางสาวสินีนาฎ บุญวิริยะ 2. นายพลไกร การดี [sinboonviriya@gmail(dot)com] สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. 0-2-298-2155-65

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments