กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 9 -25 มี.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30573/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 25 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสารอันตราย
2. รวบรวมข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่มีเหตุร้องเรียนมลพิษด้านการจัดการสารอันตราย
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ และข้อมูลการจัดการสารอันตรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการสารเคมี
4. สนับสนุนการออกปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรายงานผลและการวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษสารอันตราย
5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป
6. จัดเตรียมการประชุม/การฝึกอบรม จัดทำเอกสารวาระการประชุม/การฝึกอบรม
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือราชการภายใน-ภายนอกหน่วยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี บริบูรณ์
3. มีบุคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications
7. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนสารอันตราย สำนักจัดการการของเสียและสารอันตราย
ชั้น 11 กรมควบคุมมลพิษ
หรือส่ง e-mail : tuctuc55@hotmail.com หรือ navy_bigboss@hotmail.com
สัมภาษณ์วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ผู้ประสานงาน : นายวรฐ ทิพยมนตรี สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย [navy_bigboss@hotmail(dot)com ] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 02-298-2430 และ 02-298-2428

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments