Categories
งานราชการอื่นๆ

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 16 ก.พ. -02 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ช่างโยธา (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6)

การประปาส่วนภูมิภาค

“การประปาส่วนภูมิภาค”

ลิงค์: https://iqepi.com/28293/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่างโยธา (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.พ. – 02 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ในโครงการ ประปาทันใจระยะ 2

————————

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ ประปาทันใจระยะ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างโยธา

2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

3.2 มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และรักในงานบริการ

3.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี กิริยาวาจาสุภาพ นุ่มนวลอ่อนน้อม เป็นนักฟังที่ดีและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

3.4 มีวินัยในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.5 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

3.6 มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่

3.7 มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

3.8 หากสามารถสื่อสารภาษาพื้นถิ่นในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) ต้องมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาค รับผิดชอบ และอาจต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล สุภาพสตรีควรพิจารณาลักณะงานก่อนการสมัคร

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

4.1 อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)

4.2 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

4.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี

4.4 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองแล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศ ในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

4.5 ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะไม่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

5. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ – ๑5.๐๐ น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

๖. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ

๖.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กำหนด โดยสามารถเข้าไป Download ใบสมัครสอบได้ที่http://reg6.pwa.co.th หรือขอรับได้ที่สถานที่รับสมัคร

๖.๒ สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ 

๖.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน ๓ รูป

๖.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๖.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๖.6 สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือหนังสือสำคัญแสดง วิทยฐานะว่า ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร รด.ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (เฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ 

๖.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

๖.8 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 240.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ

7.1 อัตราค่าจ้าง

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา มีกำหนดระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี และจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างโดยขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน มีอัตราเงินเดือน 14,160 บาท 

7.2 สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และตามข้อบังคับของ กปภ.

8. ลักษณะการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่

8.1 ปฏิบัติงานประจำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทั้ง 22 สาขา (ตามรายชื่อสาขาแนบท้ายประกาศ)

8.2 ภาระหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่างโยธา ต้องปฏิบัติงานประจำการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในฐานะมิสเตอร์ประปา ปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มภารกิจ (ตามภาระหน้าที่/ภารกิจแนบท้ายประกาศ)9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และทาง Web site การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 http://reg6.pwa.co.th

10. วัน เวลา สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

วันที่ 25 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. แบ่งเป็นภาคเช้า-บ่าย (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ) สำหรับสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

11. การสอบคัดเลือก

11.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)

(รวมความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวกับ กปภ.)

11.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)

12. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และทาง Web site การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 http://reg6.pwa.co.th

ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องมีคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๒ วิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ แต่หากมีผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นจำนวนมาก การประปา ส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอสงวนสิทธิพิจารณาจำนวนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม อาจจะมีการปรับคะแนนขั้นต่ำเพิ่มขึ้นโดยมติของคณะกรรมการ

13. การจ้างและแต่งตั้ง

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา) ประจำการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทั้ง 22 สาขา ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค แล้ว

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ 289 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐-4323-7358 (ต่อ 23 หรือ 24 หรือ 18) ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค งานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2557 สอบ การประปาส่วนภูมิภาค 57 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 มี.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่

Comments

comments