Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ สอบตำรวจ-ทหาร

แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ “คอมพิวเตอร์”

แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ
วิชาคอมพิวเตอร์

1.ข้อใดคือความหมายของ คอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ก.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
ข.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ตามชุดคำสั่ง
ค.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ง.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์

2.คำว่า computer มีรากศัพท์มาจากภาษาอะไร
ก.ภาษาอังกฤษ        ข.ภาษากรีก
ค.ภาษาละติน        ง.ภาษาสันสกฤต

3.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) หมายถึงข้อใด
ก.RAM            ข.Hard disk
ค.UPS            ง.CD

4.แรม (RAM) มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว
ข.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้
ค.หน่วยประมวลผลกลาง
ง.หน่วยแสดงผล

5. Operating System หมายถึงข้อใดดังต่อไปนี้
ก.โปรแกรมเกมออนไลน์            ข.ระบบปฏิบัติการ
ค.หน่วยจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์        ง.โปรแกรมฟังเพลง

6.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.Mac OS                 ข.Window 7
ค.Microsoft Word            ง.Ubuntu

7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Web Browser
ก.Google Chrome            ข.Internet Explorer
ค.Maxthon                ง.MSN

8.ข้อใดไม่ใช่หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ก.แป้นพิมพ์ (Keyboard)            ข.เมาส์ (Mouse)
ค.แรม(RAM)                ง.จอภาพระบบสัมผัส (Touch screen)

9. Internet ย่อมาจากอะไร
ก.Inter Connection Network
ข.International Network
ค.Inter Network
ง.International Connection

10. ข้อใดคือความหมายของ Internet
ก.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
ข.เครือข่ายสำนักงานที่เชื่อมกันระหว่างองค์บริษัทใหญ่ๆ
ค.ชื่อระบบปฏิบัติการ
ง.ชื่อองค์กรหนึ่งที่ออกข้อบังคับการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นสากล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

11.ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ใน Internet คือข้อใด
ก.เอชทีเอ็มแอล(html)            ข.จาวา(java)
ค.เบสิก(basic)                ง.โพรโทคอล (Protocol)

12. ข้อใดไม่ใช่ชื่อฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ก.Oracle                ข.MySQL
ค.PHP                    ง. SQLite

13.Web Site มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.หน้าแรกของเว็บ            ข.แหล่งเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้แสดงผลบน WWW
ค.แหล่งให้บริการค้นหาข้อมูล        ง.เว็บบราวเซอร์

14.Home Page มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.การเชื่อมโยงหน้าเว็บ            ข.หน้าหลักของเว็บไซต์
ค.หน้ารองของเว็บไซต์            ง.บริการเสริมของเว็บไซต์

15.IP Address มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.เลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.เลขประจำตัวของเว็บบราวเซอร์
ค.ที่อยู่ของเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวเลข
ง.ไม่มีข้อถูก

16.Domain Name คืออะไร
ก.ชื่อเว็บไชต์                ข.ชื่อองค์กรดูแลระบบ Internet
ค.ชื่อเซิร์ฟเวอร์                ง.ไม่มีข้อถูก

17.บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์คือใคร
ก.เมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert)
ข. ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage)
ค.เซอร์ไอแซก นิวตัน ( Sir Isaac Newton )
ง. สตีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs)

18.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย มีชื่อว่าอะไร
ก.UNIVAC                ข.ENIAC
ค.IBM 1620                ง.IBM 1720

19.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับ แป้นพิมพ์ (Keyboard)
ก.แรม(RAM)                ข.ฮาร์ดดิสก์ (hard disks)
ค.ซีพียู(Central Processing Unit)        ง.เมาส์ (Mouse)

20.Mac Address คืออะไร
ก.หมายเลขประจำตัวฮาร์ดดิสก์        ข.หมายเลขประจำตัวซีพียู
ค.หมายเลขประจำตัวการ์ดแลน        ง.หมายเลขประจำตัวเมนบอร์ด

21.คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีสมรรถภาพสูงที่สุด
ก.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
ข.ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
ค.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
ง.ไม่มีข้อใดถูก

22.อุปกรณ์ใดที่ใช้ในสำรองไฟในกรณีที่ ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือไฟกระชาก
ก.UPS                    ข.Power Supply
ค.Fuse                    ง.ถูกทุกข้อ

23.ทำไม notebook ถึงต้องใช้ไฟฟ้าผ่าน adapter ในการชาร์จแบตเตอรี่
ก.เพราะต้องเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น
ข.เพราะ adapter ร้อน จึงต้องแยกออกมาจากตัว notebook
ค.เพราะต้องลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง
ง.เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของ notebook ให้พกพาได้

24.คีย์ลัดใดที่ใช้แทนคำสั่ง copy
ก.Ctrl+Y                    ข.Ctrl+Z
ค.Ctrl+C                    ง.Ctrl+A

Comments

comments