แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ “วิชาภาษาไทย”


ฝากประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

1.ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
ก.มากมาย            ข.  ตุ๊กตุ๊ก
ค.ฉุกเฉิน            ง.   ห่างไกล
2.ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
ก.คำ เสียง วลี ประโยค        ข. เสียง คำ วลี ประโยค
ค.วลี เสียง คำ ประโยค         ง. คำ วลี เสียง ประโยค
3.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข.ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค.ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง.คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
4.ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว        ข.  ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า            ง.  สำส่อน = ปนกัน
5.ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง
ก. การย่อเสียง            ข.  การตัดเสียง
ค. การลดเสียง            ง.   การเน้นสียง
6.จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด
ก. กร่อนเสียง        ข.  กลืนเสียง        ค.  เน้นเสียง        ง.  ย่อเสียง
7.ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด
ก. คลินิก  เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
ข. เต้าหู้   เป็นคำยืมจากประเทศจีน
ค. กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
ง. ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
8.คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
ก. สหาย        ข.  เสมียน
ข. คุยโว            ง.  สายน้ำ
9.ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
ก. ฝรั่งเศส        ข. จีน            ค. ไทย            ง. เกาหลี
10.ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
ก. สวยน่ะเนี่ย        ข. สงสารเธอจัง        ค. ฝนตกอะ        ง. น้องพูดเก่งมาก
11.คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
ก.ราชกุมาร        ข.  พีระมิด        ค.  ศักดินา        ง.  เลอโฉม
12.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง
ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา
13.ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
ก. แม่  ราช  แมว  เจ้า
ข. นั่ง  กิน  ข้า  ควาย
ค. ตอน  น้ำ  หนู  มาร
ง. นอน  วิ่ง  ถ้ำ  ใจ
14.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง
ก. คำที่มีตัวการันต์
ข. คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
ค. คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
ง. คำที่ออกเสียงควบกล้ำ
15.ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
ก. กราบ – กำราบ
ข. แจก – จำแนก
ค. อวย – อำนวย
ง. ทบ – กระทบ
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments