Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

แนวข้อสอบ “ครูผู้ช่วย”

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย

1. ข้อใดคือตัวย่อของ “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ก. ก.ค.ศ.

ข. ก.ค.ส.

ค. อ.ก.ค.ศ.

ง. อ.ก.ก.ศ.

2. มาตรฐานของวิชาชีพครูประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ข. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ มาตรฐานในการปฏิบัติตน

ค. มาตรฐานในการปฏิบัติตน และ มาตรฐานในความรู้และวิชาชีพ

ง. มาตรฐานในการปฏิบัติตน  มาตรฐานในความรู้และวิชาชีพ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3. ในมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ว่าด้วยมาตรฐานที่ 3 มีไว้ว่าอย่างไร

ก.ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน

ข.มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ค.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ง.ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

4. กรรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครู 2515 : 14–15 ได้กำหนดเกี่ยวกับสมรรถภาพในการเป็นครูว่าครูที่มีสมรรถภาพสูงนั้นควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. ทำการสอนให้เป็นอย่างดี

ข. สามารถทำการอบรม แนะแนว และปกครองได้เป็นอย่างดี

ค. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ง. เป็นครูชั้นอาชีพโดยรู้จักแต่การเรียนสอน

5. ครูคือ ปูชนียบุคคล คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนักสร้างให้เป็นไปตามทิศทางที่สังคมต้องการ

ข. บุคคลที่มีความเก่งความสามารถ และเป็นผู้นำของชาติบ้านเมือง

ค. บุคคลที่มีความน่าเคารพบูชาของศิษย์และบุคคลทั่วไป

ง. บุคคลที่บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองที่ดี

6. ครูคือแม่พิมพ์ของชาติจากสมญานามดังกล่าวนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.ครูเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมต่างๆ

ข.ครูเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งด้านการเสพยา การเที่ยวกลางคืน

ค.ครูทำตัวไม่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมต่างๆ

ง.ครูเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งด้านเที่ยวเตร่และพฤติกรรมต่างๆ

7. ครูคือผู้ใช้อาวุธลับของชาติจากสมญานามดังกล่าวนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.ครูเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธลับของชาติให้เป็นไปตามสังคมกำหนด

ข.ครูเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธลับของชาติไม่ให้เป็นไปตามสังคมกำหนด

ค.ครูเปรียบเหมือนทหารเอก

ง.ครูเป็นผู้คอยจับผิด คอยอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธลับของชาติให้เป็นไปตามสังคมกำหนด

8. ครูคือนักปฏิวัติในสนามรบทางการศึกษา จากสมญานามดังกล่าวนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ก.ครูเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ข.ครูเป็นผู้ทหารกองหนุน

ค.ครูเปรียบเหมือนทหารเอก

ง.ครูคือผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติบ้านเมืองให้เสื่อมลง

9. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ง. ถูกทุกข้อ

10. การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง ข้อใดกล่าวผิด

ก. การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 8 เมษายน 2551

ข. 9 เมษายน 2551

ค. 10 เมษายน 2551

ง. 11 เมษายน 2551

12. อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาศัยกฎหมายมาใช้บังคับ

ก. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู

ค. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและเงินประจำตำแหน่ง

ง. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

13. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ คือ ฉบับใด

ก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2538

จ. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544

14. เด็กในความหมายของ พรบ.การศึกษาภาคบังคับหมายถึง

ก. ตั้งแต่แรกเกิด ไม่เกิน 15 ปี

ข. ย่างเข้าปีที่หกถึงย่างเข้าปีที่สิบเจ็ด

ค. ย่างเข้าปีที่ปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

ง. ตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่ แต่ไม่เกิน 15 ปี

15.วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ข้อ

ก. 12 ข้อ

ข. 13 ข้อ

ค. 14 ข้อ

ง. 15 ข้อ

16. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ได้มาโดยวิธีใด

ก. การเลือกตั้ง

ข. การคัดเลือก

ค. การสรรหา

ง. ก.ค.ศ. กำหนด

17. มาตรา ๒๙ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นไปตามหลักการข้อใด

ก. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยึดระบบคุณธรรม

ค. ความเสมอภาคระหว่างบุคคล คุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ง. ถูกทุกข้อ

Comments

comments