Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (กรณีสูญหาย หรือไม่ไดรับ)

 

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.
(กรณีสูญหาย หรือไม่ได้รับ)
 
หลักฐานที่ต้องใช้
 1. ใบคำร้องขอใบแทนหนังสือรับรองฯ 
 2. ใบแจ้งความเอกสารหาย (ใช้เฉพาะกรณีสูญหายเท่านั้น)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

วิธีการขอใบแทนฯ

 1. การติดต่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมนำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ "อาคาร 8 ชั้น 3 กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี"
 2. การติดต่อขอรับทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติดังนี้
  1. Download คำร้อง และกรอกข้อความในใบคำร้องให้สมบูรณ์
  2. แนบหลักฐานตามข้อ 2-5
  3. นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่
   "กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ
   ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
   ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000"

 

 

Comments

comments