Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว” (6-14 พ.ย. 55)

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
อัตราเงินเดือน :  14020 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. และ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 

เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : 
Website :  http://www.spm7.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Comments

comments