Categories
รายงานพิเศษ

กระทรวงมหาดไทย บัดนี้ –  เริ่มแต่งเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป

“กระทรวงมหาดไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/19125/ หรือ
เรื่อง: เริ่มแต่งเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด จากกระทรวงมหาดไทย ..

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดิน และความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน โดยสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือให้เริ่มแต่งเครื่องแบบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป อนึ่ง สำหรับส่วนราชการใดที่ยังมิได้กำหนดเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการไว้ ก็สามารถอาศัยอำนาจตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 เพื่อกำหนดเครื่องแบบดังกล่าวได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรในสังกัด จึงขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่งเครื่องแบบราชการกากีคอพับ/เครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันโดยพร้อมเพียงกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

Comments

comments