Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -21 ต.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16146 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,300 บาท
ลักษณะของงาน : สนับสนุนการทดสอบปรอทในตัวอย่างดิน และสนับสนุนการเตรียมตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์โลหะ ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างดินโดยใช้เครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP/OES) และทำการรายงานผลการวิเคราะห์อย่างน้อย ๗๐ ตัวอย่าง/งวด(ยกเว้น กรณีไม่มีการส่งตัวอย่าง มีการส่งตัวอย่างจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด เครื่องมือชำรุด หรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
๒. สนับสนุนการทดสอบหาปริมาณปรอทในตัวอย่างดิน โดยใช้เครื่อง Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometer (CVAAS) อย่างน้อย ๒๐ ตัวอย่าง/งวด
๓. เตรียมตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์โลหะ อย่างน้อย ๑๔๔ ตัวอย่าง/งวด (ยกเว้น กรณีไม่มีการส่งตัวอย่างมีการส่งตัวอย่างจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด เครื่องมือชำรุดหรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
๔. ร่วมเป็นคณะทำงานภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ คณะทำงาน
๕. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม จัดหาสถานที่และพาหนะเดินทาง และปฏิบัติราชการจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๕๔๘ ในต่างจังหวัด อย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๖ งวด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษชั้ อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝคป. เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ **
หรือส่งใบสมัครมายัง E:mail : weerasak.r@pcd.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)หรือหนังสือรับรองจบจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน /ผ่านงานหรือฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : วีรศักดิ์ รักชาติ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ [weerasak(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 02-2982568

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

Comments

comments