Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -24 ต.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16147 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานคุณสมบัติกายภาพ) เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของ คพ. โดยทดสอบของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ในตัวอย่างน้ำของ คพ. ดังนี้
๑.ทดสอบของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ในตัวอย่างน้ำ อย่างน้อย ๘๐ ตัวอย่าง/เดือน (ยกเว้น กรณีไม่มีการส่งตัวอย่าง มีการส่งตัวอย่างจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด เครื่องมือชำรุด หรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้) มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
๑.๑ ทดสอบตัวอย่างตามวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
๑.๒ จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ
๑.๓ ลงผลการทดสอบในระบบ LIMS
๒.สนับสนุนงานทดสอบ Oil & Grease ในตัวอย่างน้ำ อย่างน้อย ๗๐ ตัวอย่าง/เดือน (ยกเว้นกรณีไม่มีการส่งตัวอย่าง มีการส่งตัวอย่างจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด เครื่องมือชำรุด หรือมีเหตุขัดข้องทำให้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้) มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
๒.๑ ทดสอบตัวอย่างตามวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
๒.๒ จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ
๒.๓ ลงผลการทดสอบในระบบ LIMS
๓.ทบทวนเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2548 ตามวาระของระบบคุณภาพ
๔.ร่วมเป็นคณะทำงานภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๑ คณะทำงาน
๕.ติดต่อประสานงานกับวิทยากร จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม จัดหาสถานที่และพาหนะเดินทางและปฏิบัติราชการจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/ IEC 17025 : 2548 ในต่างจังหวัด อย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๑๒ เดือน
คุณสมบัติ : ๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.ผ่านการศึกษาวิชาเคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝคป. เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ **
หรือส่งใบสมัครมายัง E:mail : wisanu.s@pcd.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)หรือหนังสือรับรองจบจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน /ผ่านงานหรือฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นายวิษณุ สัทธาคลัง [wisanu(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0-2298-2570

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่นี่

Comments

comments