Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15956 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ลักษณะของงาน : 1.วิเคราะห์ จัดทำแผน/โครงการ
2.ปฏิบัติงาน จัดทำงบประมาณของกรม
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.หญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
**3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft office Excel / Microsoft office Powerpoint เนื่องจากจะต้องใช้ความคล่องตัว รวดเร็วและสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้ทันท่วงที
4.มีบุคคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติดี และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
5.อุทิศเวลาให้ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
6.ไม่เคยกระทำความผิดกฎหมายอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาณหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
7.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ
ชั้น 2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่
E-mail:Budgetpcd@hotmail.com
**หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)/สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : วิไลวรรณ /เพ็ญศรี [budgetpcd@hotmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2062 /0-2298-2063

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments