Categories
งานราชการอื่นๆ

กกท. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ

“กกท. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15832 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและแผน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

ด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และปฏิบัติงานในงานนโยบาย
และแผน กองแผนงานและงบประมาณ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดคุณสมบัติการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจ
ชั้นนำ จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,350 บาท และให้รวมเงินเพิ่ม
การครองชีพแล้วได้รับเดือนละ 15,000 บาท
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
2.1 เพศชาย หรือ หญิง
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2.4 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.5 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
(ผลการทดสอบฯดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ (ภาคปฏิบัติ)
3.2 สอบสัมภาษณ์
4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร รวมทั้งแผนด้านกีฬาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการกีฬา นอกจากนั้น ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านงบประมาณ การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

-2-

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันที่สัมภาษณ์
(เอกสาร ข้อ 5.4 – 5.5 ต้องนำตัวจริงยื่นแสดงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (ถ้ามี)
5.5 สำเนาแสดงหลักฐานการสอบ TOEIC
5.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (เอกสารทุกฉบับต้องระบุ “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อม Resume ด้วยตนเองได้ที่ งานนโยบายและแผน
กองแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286
ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ สอบถามโทร 02- 186 -7111 ต่อ 7911-3/ 7140 (ในวันและเวลาราชการ)

ใบสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการ……………………………………………………………………………….
ประจำฝ่าย / สำนัก…………………………………………………………..
ประจำปีงบประมาณ …………………………

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………
2. ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………….
3. เลขประจำตัวประชาชน             
4. สัญชาติ ……………… ศาสนา …………………… เชื้อชาติ …………………….. หมู่โลหิต …………..
5. เกิดวันที่ ….. เดือน ………… พ.ศ. ……. อายุ ……. ปี …………. เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
6. ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ …………………………………………………. E – mail ……………..………………………………
7. ชื่อภรรยาหรือสามี ……………………………. สัญชาติ ……………………. ศาสนา ……………………
อาชีพ ………………………………………………………………………..
8. ชื่อบิดา…………………………………………. สัญชาติ ……………………. ศาสนา ……………………
อาชีพ ………………………………………………………………………..
9. ชื่อมารดา………………………………………. สัญชาติ ……………………. ศาสนา ……………………
อาชีพ ………………………………………………………………………..
10. ชื่อทายาท ………………………………………………………………………………………………………

11. ประวัติการศึกษา
11.1 วิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน ……………………………………………………………
11.2 วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษา……………… วิชาเอก …………………… สถาบัน………………………………
– วุฒิการศึกษา……………… วิชาเอก …………………… สถาบัน………………………………
– วุฒิการศึกษา……………… วิชาเอก …………………… สถาบัน………………………………
12. มีความรู้พิเศษอะไรบ้าง …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
13. มีความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาใด เพียงใด (คะแนนสอบTOEIC)……………………………..
14. ประวัติการทำงาน
( 1 ) ………………………………………………………………………………………………………………….
( 2 ) ………………………………………………………………………………………………………………….
( 3 ) ………………………………………………………………………………………………………………….
15. ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองโดยสัตย์จริงว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริง

( ลงชื่อ ) …………………………………………….ผู้สมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่ ………… เดือน ………………….. พ.ศ. ………

 

สมัครงาน กกท. งานราชการ กทม. กกท. รับสมัคร สอบ กกท. 2557 สอบ กกท. 57 กกท. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กกท. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กกท. คลิกที่นี่

Comments

comments