Categories
งานราชการอื่นๆ

กกท. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ”

“กกท. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ””

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15831 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ”
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ
ฝ่ายนโยบายและแผน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

ด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีความประสงค์
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ปฏิบัติงานในงานงานวิเคราะห์และประเมินผล กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดคุณสมบัติการรับสมัคร ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ”
จำนวน ๑ อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
๒.๑ เพศชาย
๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๓ สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประเมินผล วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๒.๔ ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
๒.๕ เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
๒.๖ เป็นผู้มีใจรักในการทำงาน ใฝ่รู้ มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ และไม่เป็นโรคติดต่อ
๒.๗ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีในโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint), มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร, มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล และสามารจัดทำรายงานได้
๓. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
๔. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
๔.๑ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินโครงการ และตัวชี้วัด
๔.๒ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และสรุปผล
๔.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

-๒-

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันที่สัมภาษณ์
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑-๒ นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕.๔ สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมเอกสารฉบับจริง
๕.๕ สำเนาหลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (ถ้ามี) พร้อมเอกสารฉบับจริง
๕.๖ ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา
๕.๗ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบผ่านงาน,
ใบประกาศนียบัตรการอบรม ฯลฯ
(เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องระบุ “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ)
๖. วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครที่ งานวิเคราะห์และประเมินผล กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๗ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานวิเคราะห์และประเมินผล
กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๗ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร.๐-๒๑๘๖๗๑๑๑ ต่อ ๗๙๕๑-๔ (ในวันและเวลาราชการ)

ใบสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการ……………………………………………………………………………………….
ประจำฝ่าย / สำนัก…………………………………………………………..
ประจำปีงบประมาณ …………………………

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………..
เพศ  ชาย  หญิง
สัญชาติ ………………….. เชื้อชาติ ………………………….. ศาสนา……………………………หมู่โลหิต……………..
เกิดวันที่………..เดือน……………………..พ.ศ…………. อายุ……….ปี…………….เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจำตัวประชาชน             
บัตรประชาชนออกให้ ณ จังหวัด…………………………………………………….
2. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……………หมู่ที่………หมู่บ้าน……………………………….ตำบล/แขวง ………………………….
อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………….
โทรศัพท์ …………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………….
E – mail …………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……………หมู่ที่ ……………….. ตำบล/แขวง………………………………………………
อำเภอ/เขต …………………………… จังหวัด ……………………………….. รหัสไปรษณีย์ …………………………….
โทรศัพท์ …………………………………………………..
3. ชื่อภรรยาหรือสามี …………………………………………………….. สัญชาติ ……………………. ศาสนา ……………..
อาชีพ ………………………………………………………………………..
ชื่อบุตร คนที่ 1 ……………………………………………………………วัน/เดือน/ปีเกิด…………………………………….
คนที่ 2 ……………………………………………………………วัน/เดือน/ปีเกิด…………………………………….
(ถ้าช่องกรอกข้อมูลบุตรไม่เพียงพอให้แนบเอกสารเพิ่มเติมได้)
4. ชื่อบิดา…………………………………………………………………….. สัญชาติ…………………….ศาสนา……………..
อาชีพ ………………………………………………………………  มีชีวิต  เสียชีวิต
ชื่อมารดา…………………………………………………………………..สัญชาติ…………………….ศาสนา……………..
อาชีพ ………………………………………………………………  มีชีวิต  เสียชีวิต
5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

6. จบการศึกษาวันที่…………….เดือน……………………………………….พ.ศ…………………………………………………
7. มีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง……………………………………………………………………………………………………
8. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ
เลือกภาษา
Please Select ดีมาก/ Excellent
ดี/
Good พอใช้/ Fair เล็กน้อย/ Poor
ภาษาอังกฤษ/ English
ภาษาจีน/ Chinese
ภาษาอื่นๆ/ Other languages………………………
9. ประวัติการทำงาน
( 1 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 2 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 3 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. เริ่มปฏิบัติงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่………..เดือน…………………………พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริง

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………ผู้สมัคร
(………………………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที่…………..เดือน………………………..พ.ศ.………………….
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมด้วยใบแสดงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่ตนสมัครและหลักฐานแสดงฐานะอัตราเงินเดือน และระยะเวลาของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2. ที่อยู่ปัจจุบันให้แจ้งสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หรือสถานที่ทำงานประจำก็ได้
เอกสารประกอบใบสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 x 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)
4. สำเนาใบทหารกองเกิน และใบรับรองแพทย์
5. ใบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน
(กรณีจัดจ้างครั้งแรก)

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ กกท.
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการ……………………………………………………………………
ประจำฝ่าย / สำนัก…………………………………………………………………..
ประจำปีงบประมาณ………………………………………

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เขียนที่ ………………………………………..
วันที่ ……… เดือน ………………………..พ.ศ……………
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นายจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับนาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………อายุ……………………… ปี อยู่บ้านเลขที่………………….ตรอก / ซอย ………………………………….ถนน ……………………………………………ตำบล/แขวง …………………. อำเภอ / เขต …………………………. จังหวัด …………………………………………………..
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. นายจ้างตกลงจ้างและลูกจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ในอัตราเงินเดือน ………………………………………………. บาท ( ……………………………………………………………….. )
กำหนดระยะเวลาว่าจ้างตั้งแต่วันที่……………เดือน ………………………………..พ.ศ……………………………………..
ถึงวันที่……………….เดือน……………………………………พ.ศ……………………………..
ข้อ 2. ลูกจ้างตกลงและยินยอมปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างตามระยะเวลาที่นายจ้างกำหนดในทุกกรณี รวมถึงกรณี ดังนี้
2.1 กรณีกำหนดให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในวันทำงานปกติ ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30น. ระยะเวลาระหว่าง 12.00น. ถึงเวลา 13.00 น. เป็นเวลาพัก โดยมีวันหยุดประจำสัปดาห์ ได้แก่ วันเสาร์และวันอาทิตย์ และมีวันหยุดตามประเพณีได้แก่ วันหยุดราชการประจำปีและ วันแรงงานแห่งชาติ
ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้าง มาปฏิบัติงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลา โดยลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างสำหรับการทำงานดังกล่าวตามข้อบังคับ ว่าด้วยการนั้น
2.2 กรณีที่กำหนดให้ลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นกะ ให้เป็นอำนาจของนายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในการที่จะกำหนดกะ การหมุนเวียนเปลี่ยนกะ วันหยุด วันพักผ่อน วันลา ทั้งนี้จะไม่เกินกำหนดระยะเวลาทำงานสูงสุดในหนึ่งสัปดาห์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้าง มาปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาปฏิบัติงานในแต่ละกะ โดยลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างสำหรับการทำงานดังกล่าวตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ข้อ 3. ลูกจ้างตกลงและให้สัญญาว่า
3.1 ลูกจ้างจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ของนายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างโดยเคร่งครัดทุกประการ
3.2 ลูกจ้างจะอุทิศตน เวลา และจะตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือที่นายจ้างมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพของงาน ความถูกต้อง ชอบธรรม ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ของนายจ้าง ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามเป้าหมาย หรือผลสำเร็จแห่งงานตามที่นายจ้างกำหนด
3.3 ลูกจ้างตกลงและยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ที่นายจ้างกำหนดทุกประการ
ข้อ 4. ลูกจ้างตกลงยินยอมให้นายจ้างมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที เมื่อลูกจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนด
ข้อ 5. ภายใต้บังคับข้อ 4 การจ้างตามสัญญานี้มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเป็น การแน่นอนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สัญญาฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า และนายจ้างไม่ผูกพันที่จะจ้างลูกจ้างต่อไปอีก
ในกรณีที่นายจ้างบรรจุหรือแต่งตั้งลูกจ้างให้เป็นพนักงาน ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
ข้อ 6. นายจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างในรูปของเงินเดือนโดยจ่ายให้ลูกจ้างโดยตรง ณ สถานที่ทำงานของนายจ้าง หรือสถานที่นายจ้างกำหนด หรือผ่านบัญชีธนาคาร หรือตามที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ นายจ้าง จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
ข้อ 7. นายจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการโยกย้ายตำแหน่งตามที่นายจ้างเห็นสมควรและคำนึงถึงความเหมาะสม ความสามารถในการทำงาน
ข้อ 8. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ 9. เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าทำงานกับนายจ้าง ลูกจ้างได้นำบุคคลดังต่อไปนี้มาค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้ คือ
(นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………….อายุ……………..ปี
ถือบัตร ……………………………..เลขที่ …………………………………….ออกให้ ณ ……………………………………………..
อยู่บ้านเลขที่ ……………………………..ตรอก/ซอย………………………………………..ถนน…………………………………….ตำบล/แขวง…………………………………..อำเภอ/เขต………………………………………จังหวัด……………………………….ทำงานอยู่ที่ ………………………………………ตำแหน่ง……………………………………..อัตราเงินเดือน……………………..
มีความสัมพันธ์เป็น……………………………………………………กับลูกจ้าง
ข้อ 10. หากลูกจ้างกระทำการดังกล่าวต่อไปนี้ นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้
10.1 ลูกจ้างไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายจ้างกำหนดไว้
10.2 ขาดงานไปโดยปราศจากเหตุอันควร เกินกว่า 3 วันติดต่อกัน
10.3 จงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง
10.4 ละเลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง
10.5 กระทำความผิดทั้งทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญาต่อนายจ้างอย่างร้ายแรง
โดยปราศจากสิทธิ ในทางกฎหมายที่จะพึงกระทำได้
10.6 อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ด้วย
ข้อ 11. หากลูกจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแล้ว นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที และหากปรากฏความเสียหายอย่างใดขึ้นจากการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาแล้ว นายจ้างสามารถเรียกเอากับผู้ค้ำประกันได้ทันทีอย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกจ้าง
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ……………………………………………….. นายจ้าง (ลงชื่อ) …………………………………………… ลูกจ้าง
(……………………………………………..) (……………………………………………..)

(ลงชื่อ) ……………………………………………….พยาน (ลงชื่อ) ………………………………………………พยาน
(……………………………………………..) (………………………………………………)

สัญญาค้ำประกันการทำงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย

เขียนที่………………………………………………..
วันที่………….เดือน…………………………….พ.ศ……….
ข้าพเจ้า………………………………………………..ที่อยู่………………………………………………………………..บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เลขที่………………………………………………….อาชีพ…………………………………….สังกัด…………………………………….ตำแหน่ง………………………………………………….เกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………กับผู้สมัคร
ขอรับรองว่าข้อความที่ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………… แจ้งในใบสมัครเข้าทำงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย นั้นเป็นความจริงทุกประการ ในระหว่างที่ผู้ที่ข้าพเจ้า ค้ำประกันเป็นลูกจ้างชั่วคราว การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ด้วยเจตนาหรือประมาทเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือเป็นเหตุให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องรับผิดชดใช้ทรัพย์สินหรือค่าเสียหายบุคคลอื่น ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในวงเงิน ……………………..บาท (……………………………………………………………………………..)
สัญญาค้ำประกันฉบับนี้มีกำหนดอายุตลอดระยะเวลาที่ผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันทำงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ) …………………………………………….ผู้ค้ำประกัน
(…………………………………………..)

(ลงชื่อ) …………………………………………….พยาน
(…………………………………………..)

(ลงชื่อ) …………………………………………….พยาน
(……………………………………………)

คำยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
ข้าพเจ้า นาย / นาง ………………………………………….……………………………..………. สามี / ภรรยาของ
นาย / นาง ………………………………………………….. ยินยอมให้ นาย / นาง ……………………………………………….
ทำสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ให้คำยินยอม

ลงชื่อ ……………………………………. พยาน
ลงชื่อ ……………………………………. พยาน

หมายเหตุ 1. ผู้รับรองและค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการประจำหรือพนักงานองค์การของรัฐ ดังนี้
1.1 ข้าราชการประจำ ตั้งแต่ตำแหน่งระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า และต้องเป็น
ผู้ที่รู้จักและคุ้นเคยกับผู้สมัครเป็นอย่างดี
1.2 พนักงานองค์การของรัฐ ตั้งแต่ตำแหน่งระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องเป็นผู้
ที่รู้จักและคุ้นเคยกับผู้สมัครเป็นอย่างดี
2.วงเงินค้ำประกันผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าทำงาน
– ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการเงิน วงเงินค้ำประกัน 50,000.- บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
– ปฏิบัติงานรับผิดชอบทั่วไป วงเงินค้ำประกัน 20,000.- บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน)

 

สมัครงาน กกท. งานราชการ กกท. รับสมัคร สอบ กกท. 2557 สอบ กกท. 57 กกท. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กกท. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กกท. คลิกที่นี่

Comments

comments