Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -08 ต.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -08 ต.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15801 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 08 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,300 บาท
ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบคุณภาพดินของ คพ. โดยทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างดิน สนับสนุนการทดสอบปรอทในตัวอย่างดิน และสนับสนุนการทดสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหยในตัวอย่างน้ำ ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.ทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างดินโดยใช้เครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP/OES) และทำการรายงานผลการวิเคราะห์อย่างน้อย ๗๐ ตัวอย่าง/งวด(ยกเว้น กรณีไม่มีการส่งตัวอย่าง มีการส่งตัวอย่างจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด เครื่องมือชำรุด หรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
๑.๑ ตรวจสอบอายุตัวอย่างจากระบบ LIMS และวันเก็บตัวอย่าง
๑.๒ ทดสอบตัวอย่างตามวิธีการของห้องปฏิบัติการ
๑.๓ จัดทำรายงานผลการทดสอบ
๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ
๑.๕ ลงผลการทดสอบในระบบ LIMS
๒.สนับสนุนการทดสอบตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในตัวอย่างน้ำ ด้วยเครื่อง GC/MS ตามแผนส่งตัวอย่างของ สำนัก กอง ฝ่าย อย่างน้อย ๒๐ ตัวอย่าง/งวด (ยกเว้น กรณีไม่มีการส่งตัวอย่าง มีการส่งตัวอย่างจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด เครื่องมือชำรุดหรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
๓.สนับสนุนการทดสอบหาปริมาณปรอทในตัวอย่างดิน โดยใช้เครื่อง Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometer (CVAAS) อย่างน้อย ๒๐ ตัวอย่าง/งวด (ยกเว้น กรณีไม่มีการส่งตัวอย่าง มีการส่งตัวอย่างจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด เครื่องมือชำรุด หรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
๔.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบตัวอย่างสารอินทรีรย์ระเหยในตัวอย่างน้ำดัวยเครื่อง GC/MS
๔.๑ จัดทำเอกสารมาตรฐานวิธีทดสอบ (STM)
๔.๒ จัดทำเอกสารคู่มือการใช้เครื่องมือ GC/MS (IOM)
๔.๓ จัดทำเอกสารมาตรฐานการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method validation)
๕. ร่วมเป็นคณะทำงานภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ คณะทำงาน
๖. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม จัดหาสถานที่และพาหนะเดินทาง และปฏิบัติราชการจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๕๔๘ ในต่างจังหวัด อย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๑๐ งวด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ : ๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.อายุไม่ต่ำกว่า ๒๔ ปีบริบูรณ์
๓.ผ่านการศึกษาวิชาเคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
๕.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications โดยเฉพาะ Excel ได้ดี และสามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคำนวณได้
๖.มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๗.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

วิธีสมัคร : พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ **
หรือส่งใบสมัครมายัง E:mail weerasak.r@pcd.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)หรือหนังสือรับรองจบจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน /ผ่านงานหรือฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นายวีรศักดิ์ รักชาติ [ weerasak(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th ] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2298 2568 [weerasak(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 02-2982568,090-9810239

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments