Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ต.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ต.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15802 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : 1.ศึกษา และดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2004) ของกรมควบคุมมลพิษที่จัดทำขึ้น โดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
2.จัดทำบันทึก หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: 2004) ของกรมควบคุมมลพิษ
3.ประสานงานและจัดเตรียมการประชุม การฝึกอบรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: 2004) ของกรมควบคุมมลพิษ
4.เข้าร่วมรับการตรวจติดตาม (ISO14001: 2004) กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
5.ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เวอร์ชั่นใหม่ พร้อมจัดทำรายการการวิเคราะห์ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เวอร์ชั่นใหม่
6.จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001: 2004) ของกรมควบคุมมลพิษ
7.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในการจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนด
8.จัดทำร่างเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.เคยผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ หรือระบบการจัดการ ไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร
3.มีประสบการณ์ด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๑ ปี
4.มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
5. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษชั้น 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ **
หรือส่งใบสมัครมายัง E:mail jeeraporn.t@pcd.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)หรือหนังสือรับรองจบจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน /ผ่านงานหรือฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2298 2084

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments