Categories
รายงานพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –  ปรับปรุงหลักสูตรการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –  ปรับปรุงหลักสูตรการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14691 หรือ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หากยังจำกันได้ที่เคยแจ้งให้ทราบว่าจะมีการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ระดับสัญญาบัตร (รอง สว.) ทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก 910 อัตรา ติดยศ ร.ต.ต. คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ขอนุญาตอธิบายเกี่ยวกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกสำหรับท่านที่ไม่ทราบ (เคยถามเข้ามา) บุคคลภายในคือข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกคือบุคคลทั่วไปที่มิได้เป็นข้าราชการตำรวจ แค่นั้น ^^ ที่นี่ว่ากันต่อ

เกี่ยวกับข่าวการรับสมัครสอบที่จะมีขึ้น ท่านสามารถกลับไปเช็คได้จากลิงค์ https://iqepi.com/14486/

ในรายละเอียดได้แยกออกเป็น กลุ่มใหญ่ๆ คือบุคคลภายนอก และบุคคลภายใน ในส่วนของบุคคลภายใน จำนวนรวม 500 อัตรา ทั้งกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และ สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน 150 อัตราและผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.) จำนวน 50 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีได้รับสมัครเสร็จสิ้นไปแล้ว และได้กำหนดวันสอบคือวันที่ 28 กันยายน 2557 และทาง บช.ศ. ก็ได้เผยแพร่หลักสูตรการสอบที่ปรับปรุงใหม่สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตร โดยให้รายละเอียดได้ทั้งกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และ สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

ในส่วนของบุคคลภายนอกที่จะเปิดรับสมัครสอบจำนวน 410 อัตรา นั้น ยังไม่มีประกาศรับสมัครสอบ แต่เมื่อได้เห็นหลักสูตรการสอบของบุคคลภายใน จึงคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่ต้องการจะสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ยศ ร.ต.ต. หรือหมายมั่นปั้นมือจะสมัครสอบตำรวจไม่มียศ หรือข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ประเภทไม่มียศ ในโครงการ CRIME จำนวน 5,000 อัตรา จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ อย่างไรก็ตามส่วนนี้ได้ระบุชัดว่าเป็นหลักสูตรการสอบของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ก็ไม่ได้หมายความว่าในการสอบอื่นๆ จะมีหลักสูตรการสอบที่เหมือนกัน เนื่องจากสายงาน-กลุ่มงาน แตกต่างกัน อาจจะทำให้หลักสูตรการสอบมีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายงาน-กลุ่มงานออกไป จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามประกาศรับสมัครสอบของการเปิดรับสมัครสอบในแต่ละครับ

หากสังเกตุหนังสือประชาสัมพันธ์ของ บช.ศ. จะเห็นชัดว่าส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนั่นคือวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้นประทวนจะมีเป็นปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับการสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในหลักสูตรการสอบ และอยากให้ท่านระวังส่วนของ ประกาศ คสช. ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ หรือ ป.วิ อาญา ผิดถูกอย่างไรชี้แนะได้นะครับ ผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้เท่าไรนัก^^


 

ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงขอบเขตวิชาสำหรับทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนของ การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (สอบนายร้อยตำรวจภายใน)

บช.ศ. ได้จัดส่งรายละเอียดขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อ เขียน รวมทั้งกระบวนการแผนการปฏิบัติงานนการับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้น ประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้ทุก บช. และบก. ในสังกัด ส่ง ผบ.ตร. เพื่อทราบและดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนใน สังกัดได้ทราบอย่างทั่วถึงโดยทั่วกันไปส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อเดือน ก.พ. 2557 รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ บช.ศ. และ กส. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อในการสมัครและคัดเลือกฯ ในครั้งต่อไป

บช.ศ. โดย กส. ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบว่า ขอบเขตวิชาสำหรับทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนในการรับสมัคร คัดเลือกฯ ดังกล่าวข้างต้น มีบางวิชาที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยดำเนินการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554-2556) ซึ่งมีข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้

1. การปรับปรุงขอบเขตวิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอา เซียน ปี 2558 ของ ตร. ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ภารกิจที่ 9 ซึ่งมอบหมายให้ บช.ศ. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจให้มีทักษะที่เหมาะสมใน การปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความชำนาญการด้านอื่นๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความชำนาญการด้านอื่นๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเบื้อง ต้น โดยภารกิจที่ได้รับมอบหมายส่วนหนึ่งมีการจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ ไทย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บช.ศ. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 และต่อมาได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์คู่มือภาษาอังกฤษสำรหับตำรวจ ไทยและแอพพลิเคชั้นภาษาอังกฤษ i-edupol เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง เมื่อเดือน ต.ค. 2556 และยังมีอีกหลายๆ หน่วยงานได้มีการอบรมสัมมนาเิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจใน สังกัดตามนโยบาย ตร.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. การปรับปรุงขอบเขตวิชา สำหรับใช้ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร นั้น ได้มีการร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555 โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยในกรณีดังกล่าว แต่เนื่องจากการรับสมัครและคัดเลือกฯ เป็นโครงการสรรหากำลังพลต่อเนื่อง ที่ ก.ต.ช. อนุมัติไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2556) และ ตร. ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ดังนั้นในปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2556) จึงคงใช้แนวทางเดิม และบัดนี้โครงการดังกล่าวก็เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งต่อมาได้มีการร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับขอบเขตวิชาสำหรับการสอบ ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 ซึ่งการประชุมได้มีการถกแถลงจนได้ข้อยุติเป็นมติที่ประชุม คือ ที่ประชุมเห็นชอบ ในการกำหนดขอบเขตวิชาการสอบในการรับสมัครและคัดเลือกฯ เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของ ตร. ที่ต้องการได้ผู้มีคุณสมบัติให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และการสอบข้อเขียนที่มีขอบเขตวิชาด้านความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จะทำให้การคัดเลือกได้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ได้ใช้ความคิดเชิงเหตุเชิงผล มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไหวพริบปฏิภาณ การใช้เหตุผล สำหรับแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของ ตร. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นเรื่องที่ ตร. ได้ดำเนินการสอบบุคคลภายนอกมาแล้ว อีกทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงานก็ใช้แนวทางเช่นเดียวกันนี้

3. บัดนี้ ตร. ได้มีบันทึกสั่งการ อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญา บัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

18 กรกฎาคม 2557


ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการปรับปรุงขอบเขตวิชาสอบ ปี 2557 (21/7/57)

ตร. ได้อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา (18/7/57)

กำหนดวันสอบ 28 กันยายน 2557 แยกเป็น

1. กลุ่มงานที่มีวุฒิปริญญาตรี

– รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา

– รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 200 อัตรา

2. กลุ่มผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. – ด.ต.)

– รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา

– รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 100 อัตรา

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน (18/7/57)

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง ดังนี้

รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

1. ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 35 ข้อ

2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 35 ข้อ

3. กฎหมายลักษณะพยาน จำนวน 20 ข้อ

(ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)

4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 ข้อ

และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

– กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ

รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 จำนวน 25 ข้อ

และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ

ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556

2. ภาษาไทย จำนวน 35 ข้อ

3. ทักษะงานอำนวยการ จำนวน 30 ข้อ

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้

– ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

– ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล

– ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

– ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง

– ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ

– ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ

– กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ

– ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน

– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 ข้อ

และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

– กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments