สอบ ก.พ. ภาค ก. แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปวช.-ปวส.)


ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ [ ] –  แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปวช.-ปวส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12752 หรือ
ตำแหน่ง: แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปวช.-ปวส.)
ระดับการศึกษา: ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4-24 มี.ค. 57
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ. ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา (ตัวเลือกสีแดงคือคำตอบ)

[Q1] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

A:  _____________
B:  It’s 520 baht.

 1. What price for this?
 2. How do you charge?
 3. How much does it cost?
 4. How can I pay for this?
[Q2] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

A: Do you think this suit is appropriate for the party?
B: _____________

 1. I don’t appreciate it.
 2. Yes, I agree with you.
 3. It’s not what I ordered.
 4. Yes, it looks just perfect.
[Q3] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

A: When did he become a citizen of Thailand?
B: ____________

 1. In 2007
 2. Next year
 3. Two years
 4. Twenty years old
[Q4] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

A:  I think we should find more data.
B:  I agree, ___________ who could help.

 1. do you mind
 2. you can do it or
 3. but my primary concern is
 4. let me see if I understand you correctly
[Q5] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

A: How was Krabi?
B: ___________

 1. It’s a wonderful place.
 2. I wish I could go there.
 3. It’s quite far from Bangkok.
 4. It’s in the southern part of Thailand.
[Q6] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

He takes an English course in order to study abroad.

 1. at home
 2. in other schools
 3. in different areas
 4. in a foreign country
[Q7] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

Exercise is a(n) simple and healthy way to lose weight.

 1. fun
 2. easy
 3. tired
 4. short
[Q8] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

John has already fixed the car.

 1. placed
 2. moved
 3. washed
 4. repaired
[Q9] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

Robert has been a bank manager for three years.

 1. staff
 2. boss
 3. officer
 4. worker
[Q10] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

People had to queue up outside the hall to buy concert tickets.

 1. pick up
 2. sit down
 3. wait in line
 4. make phone calls
[Q11] Instruction: Fill in the blank.

There are many large cities ______ Asia.

 1. in
 2. at
 3. on
 4. out
[Q12] Instruction: Fill in the blank.

No one knows ______ he will come.

 1. who
 2. when
 3. which
 4. where
[Q13] Instruction: Fill in the blank.

What a _________ girl she is!

 1. beauty
 2. beautiful
 3. beautifully
 4. more beautiful
[Q14] Instruction: Fill in the blank.

I can’t remember any summer that was _____ than this.

 1. hot
 2. hotter
 3. hottest
 4. more hot
[Q15] Instruction: Fill in the blank.

______ he visit his grandparents in Japan next week?

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. Is
 2. Did
 3. Will
 4. Does

Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q16 – Q20)

Silverstone & Sons Co., Ltd.
25/123 Sukhumvit 24
Wattana, Bangkok 10110

Dear Sir,

We saw from your advertisement in the Bangkok Post of 4 May, 20XX that you are an agent for printers.

We would like to buy 8 printers for our new office in Phuket.  We would therefore like to have a catalogue and a price-list of your whole range of products.  Moreover, we would like to know your terms of payment, including what kind of discount is available on the 8 printers we would like to order.  Please send all details to me at the above address.

We would greatly appreciate your prompt reply, as we need the printers urgently.

Yours faithfully,

Teddy Sinberg
Manager

[Q16] : Use information from the letter above.

What product does the writer want to buy?

 1. Printers
 2. Copiers
 3. Office supplies
 4. Printing paper
[Q17] : Use information from the letter above.

How does the writer know about the goods?

 1. Calling the company
 2. Asking his friend
 3. Reading a newspaper
 4. Receiving a brochure
[Q18] : Use information from the letter above.

Where does the writer prefer the company to send him the information about the product?

 1. Teddy Sinberg
 2. The Bangkok Post
 3. New office in Phuket
 4. Silverstone & Sons
[Q19] : Use information from the letter above.

The phrase “terms of payment” refers to how to ________.

 1. get the goods
 2. arrange the bill
 3. pay for the goods
 4. order the goods
[Q20] : Use information from the letter above.

The writer requests the company to send him all the details ________.

 1. when the office opens
 2. as soon as possible
 3. from time to time
 4. at its convenience

Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q21 – Q25)

The UK has a higher percentage of its population in prison than any other EC country.  One consequence of this is overcrowding in Britain’s prisons, and there is great concern over conditions.  Many of Britain’s prisons were built over a hundred years ago.  Prison cells which were designed for only one inmate each are often shared by three or four.  There is a lack of washing and toilet facilities.  Even prisons built in the 1960s have not improved the situation.  Prisoners still have to “slop out”—empty their toilet pots—in the morning.

The government is now planning to build new prisons.  Privatised prisons—prisons which are not run by the government, but by companies—will provide more prison space.  However, many people are against the idea of running prisons as businesses.

[Q21] : Use information from the letter above.

The most suitable title for this passage is ________.

 1. Prisons in UK
 2. Going to Prison
 3. Privatised Prisons
 4. Comparison of Prisons in UK and EC countries
[Q22] : Use information from the letter above.

The pronoun “its” in the first line refers to ________.

 1. UK
 2. prison
 3. percentage
 4. EC countries
[Q23] : Use information from the letter above.

The word “overcrowding” in line 2 means ________.

 1. too much space
 2. too many people
 3. too many officials
 4. overpopulation in general
[Q24] : Use information from the letter above.

Britain prisons are likely to be ________.

 1. improved since the 1960s
 2. equipped with good facilities
 3. built more than a century ago
 4. suitable for more than one person
[Q25] : Use information from the letter above.

The tone of the passage is ________.

 1. sad
 2. positive
 3. criticizing
 4. aggressive

สมัครงาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ


ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments