Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0178
สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ )

อัตราเงินเดือน 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้านการให้คำปรึกษา
1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว
1.2 จัดบริการทดสอบทางจิตวิทยา
1.3 จัดบริการสนเทศด้านสุขภาพจิตและด้านการศึกษาและอาชีพ
1.4 จัดบริการทดสอบความถนัดทางด้านการศึกษาและอาชีพ
1.5 จัดทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
2. ด้านฝึกอบรม
2.1 จัดโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
2.2 จัดโครงการด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรม
2.3 จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments