Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4672
สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท (Microsoft office และโปรแกรมกราฟฟิก)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานบริหารงานบุคคล
1.1 ดูแลสัญญาจ้างพนักงาน
1.2 ดำเนินงานประเมินพนักงานที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
1.3 จัดทำแบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1.4 จัดทำแบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.5 สรุปผลการปฏิบัติงานราชการเสนอผู้บังคับบัญชา
1.6 ประชาสัมพันธ์ด้านประกันสังคมให้บุคลากรทราบ
1.7 สรุปเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
1.8 ทำแฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
1.9 สรุปผลวันลาป่วย-ลากิจ ของบุคลากรกองกิจการนิสิต
1.10 การวิเคราะห์อัตรากำลังโครงสร้างหน่วยงาน
1.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย
1.12 ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าให้บุคลากรในหน่วยงาน
1.13 จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน คุณลักษณะผู้ปฏิบัติงาน
1.14 ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย(ได้แก่ การขอเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน)
1.15 สรุปผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ต่อผู้บังคับบัญชา
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ศึกษารายละเอียดงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานรับผิดชอบ
2.2 ประสานงานกับงานที่รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูล
2.3 การจัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
2.4 การวัดและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
2.5 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลตามประกันคุณภาพการศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments