Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527
สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 13,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ
2. มีความสามารถในการพิมพ์และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานราชการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา หรือสูงกว่านั้น
2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย – ภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำต่อนาที
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ
2. ร่างจดหมาย ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
3. งานพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
5. ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ภาควิชาบริหารธุรกิจเป็นผู้กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
1. ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือ
2. ร่างจดหมาย
3. งานพิมพ์เอกสาร
3.1 หนังสือราชการทุกประเภท เช่น หนังสือราชการภายใน – ภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
3.2 พิมพ์ตารางสอนระดับปริญญาตรี
3.3 พิมพ์แผนการสอน ข้อสอบของภาควิชา เอกสารการสอน งานวิจัย ฯลฯ
4 ติดต่อประสานงานระหว่างภาควิชากับคณะสังคมศาสตร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5 ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
6 ต้องสามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15590 กด 103

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments