Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 (บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4548
สังกัดงานรายงานและเผยแพร่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถ ทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power point และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ในด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
5. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถถ่ายทอดและนำเสนอ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลนิสิตและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดทำข้อมูลหน่วยกิตนิสิตและนิสิตเต็มเวลา
4. รวบรวมข้อมูลหน่วยงานเพื่อนำเสนอเป็นรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. บันทึกข้อมูลบัณฑิตและข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
6. พิมพ์เอกสารและจัดเก็บเอกสารในฐานะเลขานุการที่ประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
8. รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของงานรายงานและเผยแพร่
9. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
1. สอบภาคทฤษฎี
– ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 08.30 – 10.30 น.
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 10.30 – 12.30 น.
– ณ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 4
2. สอบภาคปฏิบัติ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เวลา 13.30 – 15.30 น.
– ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์)
ประกาศผลสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประกาศผลสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments