Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280 (บัดนี้ – 25 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0280
สังกัดสำนักหอสมุดกลาง (ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่หอสมุด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

อัตราเงินเดือน 10,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. กิจกรรมบริการ
1.1 บริการยืมทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท
1.2 บริการคืนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท
1.3 บริการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด
1.4 บริการยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Inter-Campus Loan)
1.5 บริการจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและปรับปรุงระเบียนข้อมูลสมาชิก (ต่อบัตร) ให้มี ความถูกต้อง
1.6 การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เมื่อแรกเข้า
1.7 งานติดตามภาระหนี้สิน
1.8 งานบริการหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
1.8.1 จัดชั้นหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
1.8.2 การรับคืนแบบ In House Use
1.9 จัดเก็บสถิติงานบริการ
1.10 ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ประจำชั้น
2. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 กิจกรรมขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกให้บริการ
2.2 การตรวจสอบซ้ำสิ่งพิมพ์ที่ซื้องานสัปดาห์หนังสือ ทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออย่างสั้น (Pre Catalog) เพื่อจัดส่งไปทำฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง
2.3 การทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร ในส่วนของ การตรวจสอบซ้ำสิ่งพิมพ์ คัดเลือกและเพิ่มจำนวนเล่มวารสารบริจาค
2.4 สร้างบรรณานุกรมดรรชนีวารสาร
2.5 การจัดหาหนังสือชำรุดเพื่อส่งซ่อมที่ร้านค้า
2.6 การดำเนินการเกี่ยวกับวารสาร
2.6.1 การกำหนดการรวมเล่มวารสาร
2.6.2 การรับคืนวารสารที่ส่งไปรวมเล่มจากร้านค้า
3. กิจกรรมสนับสนุนส่วนกลาง
3.1 งานประชาสัมพันธ์
3.2 จัดตกแต่งสถานที่ ดูแลภูมิทัศน์ และเคลื่อนย้ายสิ่งของ
3.3 สำเนาเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในกิจกรรมของห้องสมุด
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 – 18.00 น.) ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-258-4002-3

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
1. ทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2. สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments