Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4567 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4567
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4567 สังกัดคณะพลศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4567
สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
– อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
– การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
– ความปลอดภัยในงานอุสาหกรรม
– พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
– อาชีวเวชศาสตร์
– เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
– การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
– การป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล
– การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. งานที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์
3. งานวิจัย
4. งานบริการวิชาการต่างๆ
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments