Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4586
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน
3. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ลิฟต์ ครื่องปรับอากาศ ปั้มน้ำ และสัญญาณอัคคีภัย อาคาร 10 อาคาร 15 อาคาร 19
4. ทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน
5. ตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของไฟฟ้า ห้องประชุม ห้องทำงานอาจารย์
6. ดูแลรถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์
7. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์แก่บุคลากรของคณะได้
8. จัดทำป้ายประกาศแจ้งการใช้อัตราไฟฟ้าของแต่ละชั้น ทุกเดือน
9. วางแผนและติดตามการประหยัดพลังงาน ของคณะวิทยาศาสตร์
10. จัดเก็บข้อมูลสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานและประชาสัมพันธ์รณรงค์ใน การประหยัดพลังงาน
11. ติดต่อประสานงานกับบริษัทด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟต์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
12. ร่วมทำโครงการ/กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
13. ร่วมเป็นคณะทำงาน/กรรมการในโครงการต่าง ๆ
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments