Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4589 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4589
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4589 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4588 และ (1) 7 – 4589
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือปริญญาเอกในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering หรือ Manufacturing Engineering) , วิศวกรรมระบบอุตสาหการ (Industrial and Systems Engineering) , การจัดการวิศวกรรม (Industrial Management หรือ Engineering Management) , การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (Computer and Engineering Management) , วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) , เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2. ต้องมีพื้นฐานการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือโลจิสติกส์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือโลจิสติกส์
3. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการ / งานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานตรงด้านวิศวกรรม อุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การบรรยายและการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิตและกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.3 ด้านตำรา หรือบทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือคู่มือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่น ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานบริการวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1 – 5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 256 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments