Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ตำแหน่งอาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2477 , (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068
สังกัดศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอนเฉลี่ยสัปดาห์ละ 9 – 12 ชั่วโมง
1.1 สอนวิชาพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี
1.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
1.2.1 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานต่างๆ
1.2.2 สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้กับคณะต่างๆ
1.2.3 เป็นกรรมการ (วุฒิปริญญาเอก) หรือผู้ช่วยกรรมการ (วุฒิปริญญาโท) พิจารณา เค้าโครงและสอบปริญญานิพนธ์ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
1.2.4 กรรมการตรวจเครื่องมือทำการวิจัย
1.3 ทำเค้าโครงการสอน จัดทำและจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอน
1.4 ออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และทำคะแนนรายงานผล
1.5 เขียนรายงานประจำสัปดาห์ของวิชาที่สอน
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่
2.1 งานผลิตตำรา บทความ และหรือเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบปีละอย่างน้อย 1 เรื่อง
2.2 งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน
2.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการตลอดเทอม ได้แก่
3.1 งานบริการวิชาการ / กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ / กรรมการวิชาการ / การบริหารโครงการวิชาการ / กรรมการตรวจสอบผลงาน / ตัดสินผลงาน / ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / จัดนิทรรศการ / การบริการชุมชน / วิทยากร / งานประกันคุณภาพภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานกิจการนิสิต / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม / สโมสร / ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ / งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย : งานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย-หน่วยงาน / งานประชาสัมพันธ์ / งานเฉพาะกิจ / กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานที่ภาควิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย มอบหมาย เช่น การจัดการเรียนการสอนในภาควิชาและกิจกรรมนิสิตต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์ภาษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-3934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments