Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (1) 7 – 4619 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4619
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4619
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อัตราเงินเดือน 21,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สอนวิชาศิลปะ ระดับประถมต้นและประถมปลาย
2. เป็นอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น ทำหน้าที่อบรมนักเรียน ทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจำวิชา และการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การไปทัศนศึกษา กิจกรรมตามวันสำคัญ และกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ
4. ทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยของหมวดวิชา
5. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
6. ดูแล รักษา สื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนให้คงประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
7. สังเกตและบันทึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
8. ทำการสอนแทนอาจารย์อื่นในกรณีที่อาจารย์ผู้นั้นไปปฏิบัติราชการหรือลา
9. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments