Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 539.-/วัน
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 539 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint , Microsoft Access และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
3. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ถ่ายทอดและนำเสนอข้อมูล

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา
1. ปฏิบัติงานวารสารวัดผลการศึกษา
2. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานสารสาร
3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเอกสารการดำเนินการสอบ ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
4. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
5. ปฏิบัติงานตรวจเช็ครหัสกระดาษคำตอบ
6. ปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา
1. ปฏิบัติงานวิจัย จัดทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลผลการพิจารณาโครงการวิจัย การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและดำเนินการขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัยเสนอผู้อำนวยการฯ
2. ติดต่อประสานงานด้านงานวิจัยกับนักวิจัยของหน่วยงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย และดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งเงินรายได้ของหน่วยงาน และ เงินงบประมาณแผ่นดิน
4. ปฏิบัติงานการเรียนการสอน การอบรม และติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
5. จัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล และลงระบบเกี่ยวกับแผนการเรียน ตารางสอน
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุม บันทึก และสรุปผลการประชุม
7. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 1-5209 หรือ 02-649-5803

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่งมหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments