Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชุดสื่อการเรียนการสอน ด้าน Content Development หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
– ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัครประกอบการสมัคร
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments