Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 (ภาควิชาเภสัชวิทยา)

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ หรือสาขาที่เทียบเท่า
– ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่น
– มีผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสมัครคัดเลือก โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนนขั้นต่ำจากการสอบ CU-TEP ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ตั้งแต่ ๗๖ คะแนน ขึ้นไป
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ค. – ๓๑ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘๙๗๗๓, ๐-๒๒๑๘-๙๗๗๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments