Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 


ตำแหน่งที่ 1 คนงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 รายวันๆ ละ 348 บาท
ตำแหน่งที่ 2 รายวันๆ ละ 539 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 คนงาน
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 คนงาน
1. ดำเนินการจัดรายการและจัดซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อเตรียมเลี้ยงผู้เข้าร่วมการประชุม
2. เตรียมภาชนะ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุม
3. เสริฟอาหาร
4. จัดเก็บและล้างทำความสะอาดภาชนะทุกชนิดที่ใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้เรียบร้อย
5. จัดเก็บ จัดเรียงภาชนะเข้าตู้ ตรวจนับจำนวนให้ครบ และพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี
6. ดูแลห้องที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้อำนวยการกองกลางและ/หรือหัวหน้างานสารบรรณมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. ดำเนินการจัดรายการและจัดซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อเตรียมเลี้ยงผู้เข้าร่วมการประชุม
2. เตรียมภาชนะวัสดุ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุม
3. ดูแลรับผิดชอบการจัดเลี้ยงการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ดูแลการจัดเก็บและล้างทำความสะอาดภาชนะทุกชนิดที่ใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้เรียบร้อย
5. ตรวจนับ จัดเรียงภาชนะเข้าตู้ และพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี
6. ดูแลห้องที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้อำนวยการกองกลางและ/หรือหัวหน้างานสารบรรณมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 5638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments