Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4571 สังกัดคณะพลศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4571
สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์)

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปศาสตร์ สาขาจัดการทั่วไป
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ
2. งานทะเบียนและควบคุมพัสดุ
3. ให้หมายเลขครุภัณฑ์
4. จัดทำ Po ส่งพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
5. งานตรวจสอบค้ำประกันซองและค้ำประกันสัญญา
6. งานเบิกจ่ายพัสดุในคลัง
7. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
9. รับ-ลงเรื่องต่างๆ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
11. บำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน) ซ่อมแซม หรือเสนอจ้าง ซ่อมแซมเพื่อให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 037-395162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments