Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4630
สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

อัตราเงินเดือน 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก
2. ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาหรือฝึกอบรมด้านจิตวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้านการให้คำปรึกษา
1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว
1.2 จัดบริการทดสอบทางจิตวิทยา
1.3 จัดบริการสนเทศด้านสุขภาพจิตและด้านการศึกษาและอาชีพ
1.4 จัดบริการทดสอบความถนัดทางด้านการศึกษาและอาชีพ
1.5 จัดทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
2. ด้านฝึกอบรม
2.1 จัดโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
2.2 จัดโครงการด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรม
2.3 จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต
2.4 จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
3. งานทุนการศึกษา
3.1 วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงาน กำกับ ดูแลรับผิดชอบงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
3.2 ดำเนินการงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง
3.2.1 ดำเนินการประสานงานคณะเกี่ยวกับใบสมัครรับขอทุนการศึกษา
3.2.2 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้นิสิตแต่ละคณะได้รับทราบโดยผ่านคณะและ website
3.2.3 รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษาทุกคณะ
3.2.4 สรุปรายละเอียดนิสิตขอรับทุนการศึกษาไปยังคณะ เพื่อให้คณะพิจารณาคัดเลือกนิสิต
ของตนเองในรอบแรก และส่งกลับมายังงานทุนการศึกษาเพื่อนำข้อมูลของนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษาเข้ารับการพิจารณารอบที่สอง จากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ
3.2.5 จัดทำสรุปรายละเอียดนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษาแต่ละเทอมให้คณะกรรมการพิจารณา ทุนการศึกษาฯ ได้พิจารณา
3.2.6 ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
3.2.7 จัดทำวาระการประชุม รายงานการประชุมทุนการศึกษา
3.2.8 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาทาง website กองกิจการนิสิต และ website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2.9 ประสานงานนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามารายงานตัวที่งานทุนการศึกษา วัตถุประสงค์ของเจ้าของทุน
3.3 ให้คำแนะนำ ดูแล ติดตามนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาให้เป็นผู้เรียนที่ดี มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างนิสิตที่ดี
3.4 ส่งเสริมให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแสดงความกตัญญูต่อเจ้าของทุนในวันสำคัญต่างๆ
3.5 ประเมินผลความพึงพอใจนิสิตต่อการบริการงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต ทุกปีการศึกษา
4. ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments